ÁSZF

 

 

Általános Szerződési Feltételek – ÁSZF.
Indoortech s.r.o.
Budapest, 2020. Január 25.

     1. Alapvető rendelkezések:
Az Indoortech s.r.o. mint Eladó és valamennyi Vevő között az Eladó által forgalmazott valamennyi termék esetén létrejövő szerződés a jelen Általános Szerződési Feltételeken (a továbbiakban ÁSZF) alapul. Amennyiben Eladó és Vevő külön szerződést nem kötnek ezt az ÁSZF-et kell alkalmazni. Amennyiben Eladó és Vevő külön szerződést kötnek, a szerződésben nem- vagy eltérően nem szabályozott kérdésekre a jelen ÁSZF-et kell alkalmazni.

A Vevő megrendelésével egyidejűleg elfogadja jelen, az Indoortech s.r.o honlapján és irodáiban közzétett ÁSZF-t, melyet Eladó a Vevő kérésére részére külön is átad. A rendelés visszaigazoláson valamint a számlán feltüntetésre kerül, hogy a létrejövő adás – vétel az Eladó Általános szállítási feltételei szerint jött létre. Az ÁSZF-ben rögzített feltételek kiegészülhetnek, illetve módosulhatnak az Eladó és a Vevő között létrejött külön megállapodásokban (pl. Általános Fizetési Megállapodás, Partner Szerződés, megállapodás, megrendelés visszaigazolás) rögzített eltérő tartalmú és kölcsönösen elfogadott feltételekkel.

     2. Ajánlat
Az ajánlatban szereplő árak az ajánlat érvényességi idején belül, a megadott fizetési és szállítási feltételek mellett érvényesek. Az ajánlatban közölt szállítási határidő általános tájékoztató jellegű, a pontos határidőt a megrendelés után a gyári visszaigazolás beérkezésével tudjuk megadni. A Vevő részére adott hirdetés és tájékoztató jellegű ajánlatok – pl. körlevelekben, prospektusokban, sokszorosított más közleményekben adott ajánlatok valamint a telefonon történő megbeszélés nem minősül ajánlattételnek – az Eladó részéről nem létesítenek ajánlati kötöttséget. A megrendelésnek nem minősülő, Vevő kérelmére összeállított részletes ajánlat elkészítéséért az Eladó díjat számíthat fel.

     3. Rendelés visszaigazolás
Kizárólag az Eladó által írásban visszaigazolt rendelések tekintendők Eladó részéről elfogadottnak. Az Eladó kizárólag a visszaigazolásban rögzített tartalom teljesítését vállalja. Vevő írásos megrendelése és Eladó visszaigazolása együttesen alkotja a közöttük létrejött szerződést. Eladó jogosult a megrendelés visszaigazolásával létrejött szerződéstől elállni, ha Vevő meghatározott határidőn belül nem nyújtja a Vevő által elfogadott fizetési biztosítékokat (pl. előrefizetés, előlegfizetés, bankgarancia, stb.). Vevő a létrejött szerződéstől a Ptk. 6:231 § (3) bekezdésében foglaltak szerint a teljesítés felajánlásáig elállhat. Vevő csak a standard, raktárról forgalmazott terméknél érvényesíthet elállási jogot, a rendelésre gyártott egyedi termékek esetében nem. Az elállással okozott kárt az Eladó felé meg kell térítenie. Az Eladó egyoldalúan minden következmény nélkül elállhat a rendelés teljesítésétől, amennyiben a Megrendelő ellen felszámolási eljárás, végelszámolás vagy csődeljárás indul.

     4. Ár
Az Eladó által árjegyzékben közölt árak nem tartalmazzák a szállítási költséget és az áfa-t, illetve ha egyidejűleg feltüntetésre kerül a csomagolás költségét és a környezetvédelmi termékdíjat sem. Amennyiben a rendelésre az ajánlat érvényességének letelte után kerül sor, az Eladó jogosult az esetleges áremelkedéseket továbbhárítani. Az árak az Eladó telephelyein történő átadással kalkuláltak. Eladó fenntartja az árváltoztatás jogát beszállítói áremelés, devizaárfolyam változás és egyéb más olyan ármódosító körülmény bekövetkezése esetén, mely Eladótól független. Az árváltozás jogát a nyomtatott árjegyzékben illetve a telefonon közölt tájékoztató jellegű árakra vonatkozóan az Eladó fenntartja. A megrendelések visszaigazolásaképpen közölt árak változtatásának jogát akkor érvényesíti, ha a visszaigazolás és a teljesítés között több mint 15 naptári nap telik és ezen joga fenntartását Eladó Vevővel (megrendelővel) visszaigazolásban közli. A Vevő telephelyére az Eladó szállítóeszközével vagy futárszolgálattal történő szállításkor az Eladó szállítási költséget számít fel, melyet a szállítmány tömegének és a szállítás távolságának függvényében határoz meg.
A számlázás euróban, az Eladó szolgáltató bankjának számlakészítéskor érvényes deviza eladási árfolyamán történik. Amennyiben a Vevő azt egyértelműen előre jelzi, a számlázás forintban is történhet.

     5. Fizetési feltételek
Amennyiben az Eladó és a Vevő között a szerződés előleg vagy előrefizetés feltételével jön létre fizetési határidő megjelölésével és a Vevő ezen fizetési kötelezettségeit késve teljesíti, akkor ez a rendelés visszaigazolásban vállalt szállítási határidőkre halasztó hatályú illetőleg Eladó jogosult a visszaigazolásban vállalt feltételeket módosítani , az előleg nem fizetése esetén pedig a szállítást visszatartani vagy a szerződés teljesítésétől elállni. Amennyiben az előleg nem fizetéséből Eladónak többletköltségei származnak, úgy azt jogosult a Vevőre a többletköltségek hiteles igazolása mellett – áthárítani és a számlában érvényesíteni. Az Eladó által kiállított számla végösszege készpénzfizetés esetén áruátvételkor a számla ellenében azonnal fizetendő. Amennyiben az ajánlatban foglaltak illetve a megállapodás szerint a szerződés előleg feltételével jön létre, a gyártó felé a rendelés illetve a vállalt szállítási idő kezdete az előleg utalásának Eladó számláján történő jóváírása.

A banki költségek a Vevőt terhelik.

Késedelmes fizetés esetén az Eladó a Ptk 6:155 § szerinti mindenkori a késedelembe esés naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat 8 százalékponttal növelt mértékű késedelmi kamat felszámítására jogosult, a számla esedékességét követő naptári naptól kezdődően a megfizetés napjáig. A kamat számításakor a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat az irányadó az adott naptári félév teljes idejére. A késedelmi kamat megfizetése azonnal esedékes. Az Eladó jogosult a követelése behajtásával kapcsolatos költségei fedezésére legalább 40 € költségátalányra (Ptk. 6:155 § (2) bekezdés) melyet az MNB középárfolyamán számítva terhel a Vevő részére. A fizetési határidőig kiegyenlítetlen számla esetén az Eladó jogosult a Vevő kiszolgálását kizárólag azonnali készpénzfizetéshez, előreutaláshoz kötni. A Vevő által támasztott jótállási igény érvényesítése, vagy a vásárlást követő érdekmúlás jogcímén a fizetés megtagadásának, a vételár visszatartásának- ill. csökkentésének nincs helye.

Fogyasztói szerződések esetén a késedelmi kamat a Ptk 6:48 § szerint a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki
alapkamattal egyezik meg.

Eladó halasztott Átutalásos Fizetési Megállapodás megkötése esetén Vevő részére hitelkeretet állapít meg. A hitelkeret erejéig, amennyiben Vevőnek nincs késedelmes kötelezettsége, Eladó halasztott átutalásos fizetést biztosít Vevő részére. Ha a Vevő korábbi számláival késedelembe esik, illetve fizetőképességével kétségek merülnek fel, Eladó jogosult előrefizetést, illetve egyéb fizetési biztosítékokat kérni, valamint Vevő hitelkeretét azonnali hatállyal csökkenteni vagy megszüntetni.

     6. Tulajdonjog
Az áru tulajdonjogát az Eladó mindaddig fenntartja, ameddig az Áruhoz kapcsolódó számla teljes végösszege megfizetésre nem került. Eddig az időpontig az Áru az Eladó beleegyezése nélkül nem idegeníthető el (nem zálogosítható el, nem ruházható át, nem szolgálhat biztosítékuk és nem terhelhető fedezetként.)

 7. Teljesítés, a kockázat átszállása
Az terméknek az Eladó bármely telephelyén a Vevőnek történő átadással a kárveszély az Eladóról a Vevőre száll. Az Eladó által végzett szállításoknál a kárveszély az Áru Vevőnek történő átadásától a Vevőt terheli. Ebben az esetben a kárveszély a szállítási dokumentum (szállítólevél, számla stb.) – Vevő vagy a Vevő megbízottjának e megbízotti minőséget feltüntető – aláírásának helyén és időpontjában száll át, ezt minden esetben a szállítólevélen fel kell tüntetni. Az Eladó indokolt esetben megtagadhatja az értékesítést. Eladó jogosult a nem mentességgel szállítható, ADR hatálya alá tartozó termékek átadása előtt ellenőrizni a szállítóeszközt és az átvevő személyt. Nem megfelelés esetén az Eladó az átadást megtagadhatja. Az áruátadás megtagadása kizárja az Eladó teljesítési késedelmét. A szerződő felek kötelesek egymást minden olyan tényről, adatról és információról haladéktalanul értesíteni, amely a felek között létrejött megállapodás teljesítését meggátolja, illetőleg lehetetlenné teszi vagy késlelteti. Amennyiben a Vevő az átvételre felajánlott árut kétszeri írásbeli felszólításra sem veszi át, az Eladó jogosult a megrendelést semmisnek tekinteni. Ha a Vevő a megrendelt vagy a visszaigazolt terméket nem, vagy csak részben veszi át, úgy köteles az Eladó minden igazolt kárát, valamint az át nem vett mennyiség nettó árára vonatkozóan a naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat 8 százalékponttal növelt mértékű kamatot meghiúsulási kötbér címén az Eladó részére megfizetni. Egyedi termékek (rendszer, projekt termék) esetén az át nem vett termékek értékének 100%-a a meghiúsulási kötbér.

     8. Szálíltási segédeszközök
Az Eladó bizonyos termékeihez szállítási segédeszközöket, kalodákat biztosít, mely az Eladó kizárólagos tulajdona. Az Eladó ezt bérlet formájában biztosítja a Vevő számára. A bérleti díj számításánál az Eladó aktuális bérleti feltételei az irányadók. Az Eladó jogosult a bérleti díjtól eltekinteni, illetve jogosult írásos felszólítás után a bérlet tárgyát a Vevő részére kiszámlázni. A bérleti díját az átvett kölcsönjegy/cmr tartalmazza.

     9. Jótállás
Az eladott termékekkel kapcsolatosan, amennyiben az eladott termék gyártója saját jótállási levéllel vállal jótállást, ez a gyártói jótállás érvényesíthető. Az Eladó saját jótállási levelét kitöltve az abban feltüntetett feltételek szerint vállal szerződésen alapuló jótállást. Ezen jótállási levél akkor érvényesíthető, ha az ehhez melléklet üzembe helyezési lapot az Eladóhoz a Vevő a beépítést (üzembe helyezést) követő 8 munkanapon belül visszaküldi. Az Eladó üzembe helyezést igénylő termékek és kiegészítők esetén szerződésen alapuló jótállást vállal a Vevőnek történő beüzemeléstől számított 12 hónap, de legfeljebb az termék átadásától számított 18 hónap időtartamra. Minden egyéb termékre a jótállási idő a vásárlást követő 1 év. A jótállási kötelezettség csak az Eladó által Vevőnek értékesített komplett termékre vonatkozik, abban az esetben, ha a meghibásodás az áruátvételkor fel nem ismerhető és rendeltetésszerű használat mellett bekövetkező konstrukciós-, anyag-, vagy gyártási hibából eredően meghibásodik, de nem terjed ki a beszerelés után a termékhez kapcsolt egyéb elemekre. A jótállási kötelezettség csak szakszerű szállítás, tárolás, beépítés és üzemeltetés esetén terheli az Eladót. Jótállási időn belül történő meghibásodás esetén Eladó igény esetén térítés ellenében cseretermét biztosít. Amennyiben a fennálló körülmények alapján jogos garanciális igény lehetősége fennáll, a terméket az Eladó saját költségén a gyártóhoz kiszállítja, ahol a gyártó speciálisan erre a célra kialakított gyárban a gépet megvizsgálja és dönt a garanciális igény jogosságáról. A döntést mind az Eladó mind a Vevő kölcsönösen elfogadja. Jogos garanciális igény esetén az Eladó Vevő számára a hibás termék vagy már biztosított cseretermék árát jóváírja. Végfelhasználókkal kötött szerződés esetén az egyes termékre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet mellékletében meghatározott termékek esetén e rendelet szerint kell eljárni.

     10. Szavatossági jogok
A Ptk. szerinti szavatossági jogait a Vevő választása szerint a jótállási idő alatt is érvényesítheti.

     11. Felelősség
Eladó kizárja kártérítési felelősségét- kivéve, ha az Eladó részéről szándékosság vagy súlyos gondatlanság esete áll fenn – a nem megfelelő árukezelésből, a biztonsági előírások be nem tartásából és a beépítésre ki nem képzett, ill. az előírt bizonyítványokkal, szakképzettséggel nem rendelkező személy szakszerűtlen munkavégzéséből eredő károk esetén. Jótállási kötelezettségvállalásra alapított kártérítési igény csak a szállított termék értékéig terjedhet, nem terjed ki semmiféle közvetett vagy következményes kárra. Eladó kizárja felelősségét szállítási késedelem esetére, kivéve ha a Felek írásban késedelmi kötbér kikötésben és /vagy meghatározott napon történő szállításban állapodnak meg és a késedelem az Eladó érdekkörében felmerülő okból következik be. Vis major esete igazolja a késedelmes szállítást, ilyen esetben kötbér nem terheli az árat. Ennek elmúltával az Eladó köteles az árút leszállítani.

     12. Mennyiségi, – minőségi kifogások
Hiányos-, vagy téves szállításon alapuló mennyiségi kifogásokat, ill. minőségi kifogásokat felismerhető hiányosságok esetén, haladéktalanul, írásban közölni kell az Eladóval, az átvételkor felvett jegyzőkönyvben, vagy az áruátvételtől számított 7 napon belül. Nem azonnal felismerhető hiányosságokat a felismeréstől számított 14 napon belül, de legkésőbb a jótállási idő utolsó napjáig kell az Eladóval közölni. Az Eladó fenntartja a jogot arra, hogy a fentiek szerint kifogásolt árut ill. hiányosságot megvizsgálja, vagy független intézménnyel illetve szakértővel megvizsgáltassa. A kifogásolt árut az Eladó telephelyére kell a Vevőnek visszaküldeni / szállítani. Amennyiben az Eladó a kifogást elismeri illetőleg a vizsgálat a kifogás jogosságát igazolja, Eladó jogosult a hibát javítással, pótlólagos alkatrész szállításával vagy cserével saját választása alapján megszüntetni. A minőségi kifogás jogosságának megállapításáig, a Vevő részére leszámláz. A kifogás jogosságát megállapító vizsgálati döntés után Eladó a leszámlázott cseretermék értékét jóváírja.

     13. Áruvisszavétel
Amennyiben Eladó Vevő kérésére /mert a Vevőnek utóbb felmerült okból a termékre nincs szüksége/ úgy dönt, hogy az árut visszaveszi, akkor a visszavételt az alábbi feltételekhez köti: Vevő az Eladó rendelkezésére bocsájtja az áruszámla és a szállítólevél számát. Az árut az Eladó telephelyére kell visszaszállítani eredeti csomagolásban és állapotban. Az Eladó megtagadhatja a visszavételt, ha a csomagolás ill. a termék sérült/bontott vagy az áru beépítésre került vagy a termék csak az adott Vevő részére rendelt típus. Az Eladó jogosult a Vevő részére az ügyintézés költségét felszámítani és a visszatérített vételárból számla szerint visszatartani. Ennek mértéke 3 napon belül 0%, 8 napon belül 10%, 30 napon belül 20%, míg 365 napon belül 30%-a, 365 napon túl 50%-a az eredeti vételárnak. A 365 napon túl vásárolt termékek visszavételét műszaki avulás okán az Eladó visszautasíthatja.

     14. Jogviták rendezése
Felek kikötik a jelen ÁSZF-ből eredő jogviták esetére a magyar jog alkalmazását. A fogyasztóval kötött szerződésekből eredő fogyasztói panaszok intézésére a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § szerint kell eljárni. Amennyiben jelen ÁSZF-ben foglalt egyes feltételek érvénytelenné válnak, úgy az a többi kikötés érvényességét nem befolyásolja.

     15. Adatkezelés
Eladó a Vevő számlán szereplő és a kereskedelmi kapcsoltat tartáshoz szükséges, önkéntesen megadott adatait számítógépes rendszerében rögzíti. Vevő az ÁSZF elfogadásával hozzájárulását adja, hogy Eladó ezeket az adatokat a továbbiakban a Vevő részére küldött tájékoztató anyagokhoz felhasználhassa, és kizárólag a vele való kapcsolattartás – valamint törvényben meghatározott kötelezettségeinek teljesítése – céljából kezelje.

     16. Egyéb közlések
Jelen ÁSZF 2020 Február 1-én lép hatályba és az visszavonásáig kell alkalmazni. Rendelkezéseit a 2020. Február 1-ét követően teljesített szállításokra kell alkalmazni.

Továbbá a fentiekben leírtak egyidejüleg vonatkoznak a cseh/lengyel/osztrák/szlovák mindenkori export/import gyártási/forgalmazási és kivitelezi folyamatokra, kizárólag csak az adott ország törvényi szabályozásai és jogi paragrafusai változnak meg.

Budapest, 2020. Január 25.
                                                                                                                                                                          Indoortech s.r.o.

Indoortech s.r.o. Általános szerződési feltételek Adatvédelmi irányelvek Betliarska 3769/12, 851 07 Bratislava-Petržalka, SK
Družstevná 2693/2, 945 01 Komárno, Szlovákia
Budapest, Magyarország
Adószám: SK2121094591
Cégjegyzékszám: 52 613 917
laszlo.adam@indoor-tech.com
+36 70 394 1583
kedro.patrik@indoor-tech.com
+421 908 919 031
Iroda | Értékesítés
iroda@indoor-tech.com
Elérhetőségek Termékek Több mint minőség Katalógusok Alumínium rendszerek Műanyag rendszerek Bejárati ajtók Okosotthon Beltéri ajtók Árnyékolástechnika
cdn_helper