Ochrana udajov

 

 

Ochrana osobných údajov

Rozsah pôsobnosti

Tieto zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú na všetky spoločnosti Indoortech s.r.o., ďalej v skratke ďalej ako všetky spoločnosti Indoortech.

Táto smernica nadobúda účinnosť 25/01/2020 a uplatňuje sa ako základná požiadavka na spracovanie osobných údajov.

Účel spracovania údajov

Spoločnosť Indoortech spracúva osobné údaje našich partnerov, zákazníkov a dodávateľov iba za účelom plnenia svojich obchodných činností a súvisiacich právnych a zmluvných požiadaviek a za legitímny záujem.

Zásady spracovania osobných údajov

Spracovanie osobných údajov v Indoortech je založená na prísnych zásadách, ktoré uprednostňujú ochranu a bezpečnosť údajov, ako aj práva dotknutých osôb.

Legálnosť a transparentnosť

Údaje sa spracúvajú zákonným spôsobom a v dobrej viere. Pri zaznamenávaní údajov je dotknutá osoba informovaná o plánovanom spôsobe (účelu) spracovania a spôsobe spracovania údajov.

Predpokladané

Zhromažďujeme a spracúvame údaje na konkrétne, jasné a legitímne účely. Žiadne údaje nebudú spracované spôsobom a spôsobom nezlučiteľným s týmito účelmi.

Minimalizácie údajov

Zhromažďujeme a spracovávame iba údaje, ktoré sú absolútne nevyhnutné na uvedené účely.

OBMEDZENIE A UKONČENIE SKLADOVANIA

Osobné údaje sa vymažú ihneď po zániku účelu, pre ktorý boli údaje pôvodne zhromaždené, a vymazanie nie je obmedzené zákonnými dobami uchovávania.

OCHRANA ÚDAJOV

Osobné údaje podliehajú dôvernosti. S údajmi sa zaobchádza ako s dôvernými a chránia sa vhodnými organizačnými a technickými opatreniami proti neoprávnenému prístupu, neoprávnenému prístupu alebo prenosu a strate alebo zničeniu.

PRESNOSŤ OBSAHU

Musí sa zabezpečiť, aby zaznamenané osobné údaje boli presné, úplné a aktuálne. V prípade potreby (napr. Na žiadosť dotknutých osôb) sa musia opraviť a nahradiť aj nesprávne alebo neúplné údaje.

Diskrétnosť

Všetci zamestnanci spoločnosti Indoortech a zamestnanci zmluvných partnerov sú zmluvne viazaní dôvernosťou. Pravidelne vás upozorňujeme na bezpečné zaobchádzanie s osobnými a inými dôležitými údajmi av prípade potreby absolvujeme školenie.

Bezpečnosť údajov

Ochrana dôvernosti, dostupnosti a úplnosti údajov je dôležitou zodpovednosťou spoločnosti Indoortech. Patria sem obchodné a priemyselné tajomstvá, údaje o zákazníkoch, osobné informácie a akékoľvek ďalšie relevantné informácie.

Z tohto dôvodu prijímame neustále vyvíjané technické, organizačné a bezpečnostné opatrenia v súlade so súčasným stavom, medzinárodnými osvedčenými postupmi a nariadeniami o bezpečnosti údajov.

Google Analytic

Táto webová stránka používa službu Google Analytic, webovú analytickú službu poskytovanú spoločnosťou Google, Inc. (ďalej len „Google“). Google Analytic Používa „cookies“. Jedná sa o textové súbory uložené v počítači, ktoré vám umožňujú analyzovať vaše používanie webovej stránky. Napríklad zaznamenávajú informácie o vašom operačnom systéme, prehliadači, IP adrese a webovej stránke (URL odosielateľa), ktoré sa zobrazujú pred našimi webovými stránkami, ako aj dátum a čas vašej návštevy. Informácie generované textovými súbormi o vašom používaní našich webových stránok sú uložené na serveroch v USA a uložené spoločnosťou Google na serveroch. Spoločnosť Google použije tieto informácie na analýzu vášho používania webových stránok, na zostavenie správ o činnosti webových stránok pre operátorov webových stránok a poskytovanie ďalších služieb súvisiacich s činnosťou webových stránok a používaním internetu. Spoločnosť Google poskytne tieto informácie aj tretím stranám, ak to vyžaduje zákon alebo ak takéto tretie strany spracovávajú informácie v mene spoločnosti Google. Spoločnosť Google nepriradí vašu adresu IP k žiadnym iným údajom. Viac informácií o tom nájdete priamo vo vyhlásení o ochrane osobných údajov Google.

Môžete zabrániť zaznamenávaniu údajov generovaných súbormi cookie a používaním vášho webu spoločnosťou Google (vrátane vašej adresy IP) a spracovaniu údajov spoločnosťou Google stiahnutím a inštaláciou doplnku prehliadača na nasledujúci odkaz http: // tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Upozorňujeme, že v tomto prípade možno nebudete môcť používať všetky funkcie webovej stránky. Používaním našej webovej stránky súhlasíte so spracovaním údajov o vás spoločnosťou Google spôsobom a na účely uvedené vyššie

Spoločnosť Google používa súbory cookie DoubleClick DART Používatelia môžu deaktivovať súbory cookie DART odkazom na zásady ochrany osobných údajov v reklamnej sieti Google a marketingu obsahu. V tomto prípade nie sú uložené žiadne priame osobné údaje o používateľovi, iba adresa IP. Tieto informácie slúžia na automatické rozpoznanie vašej totožnosti pri najbližšej návšteve našej webovej stránky. Samozrejme môžete prehliadať našu webovú stránku bez súborov cookie. Ak nechcete, aby bol váš počítač rozpoznaný, môžete zabrániť ukladaniu cookies na pevný disk výberom možnosti „zakázať cookies“ v nastaveniach vášho prehliadača. Podrobnosti nájdete v príručke k prehliadaču. Zakázanie cookies môže mať za následok obmedzenú funkčnosť našich ponúk.

Cookie

A cookie-k kis szövegfájlok, melyeket böngészője ment el az ön számítógépére. A cookie-k nem tesznek kárt számítógépében és nem tartalmaznak vírusokat. Semmilyen személyes adatához nem férünk hozzá. Deaktiválhatja a cookie-kat böngészőjében és akkor nem menthetők cookie-k a számítógépére.

Výňatok z novely zákona o telekomunikáciách z roku 2011

„Súhlas používateľa s inštaláciou a čítaním súborov cookie je vyjadrený aj použitím príslušných nastavení prehliadača (ako tichý súhlas).

Zabezpečenie e-mailu

Ak nám pošlete e-mail, použijeme vašu e-mailovú adresu iba na to, aby sme s vami korešpondovali. Upozorňujeme, že pri prenose údajov na internete môžu existovať zraniteľné miesta. Dokonalá ochrana údajov pred prístupom tretích strán nie je možná.

Koordinácia ochrany osobných údajov

V súlade s dôležitosťou ochrany údajov sa spoločnosť Indoortech rozhodla zriadiť pracovnú skupinu pre ochranu údajov. Pracovná skupina je k dispozícii ako kontaktné miesto pre zainteresované strany a orgány na ochranu údajov a zaoberá sa otázkami ochrany údajov v rámci skupiny.

V prípade otázok a uplatňovania práv dotknutých osôb nás prosím kontaktujte na adrese iroda.indoortech@gmail.com.