Zmluvné podmienky

 

 

Zmluva – Zmluvné podmienky
Indoortech s.r.o
Bratislava, 25 Január 2020

1.
Základné ustanovenia: Indoortech s.r.o. medzi Predajcom a všetkými Kupujúcimi pre všetky výrobky predávané Predávajúcim vychádza z týchto Všeobecných obchodných podmienok (ďalej len VOP). Pokiaľ Predávajúci a Kupujúci neuzatvoria osobitnú dohodu, platia tieto VOP. Ak predávajúci a kupujúci uzavrú osobitnú zmluvu, tieto VOP sa vzťahujú na záležitosti, ktoré nie sú zmluvou upravené alebo inak. Súčasne s objednávkou kupujúceho ,akceptuje tieto VOP zverejnené na internetovej stránke Indoortech s.r.o av jeho kanceláriách, ktoré predávajúci poskytne na žiadosť zákazníka osobitne. Potvrdenie objednávky a faktúra určuje , že výsledný nákup a predaj sa uskutočnil v súlade so Všeobecnými dodacími podmienkami predávajúceho. Podmienky uvedené v týchto VOP môžu byť doplnené alebo pozmenené odlišným obsahom a vzájomne dohodnutými podmienkami stanovenými v samostatných dohodách medzi predávajúcim a kupujúcim (napr. Všeobecná platobná zmluva, partnerská zmluva, dohoda, potvrdenie objednávky).

2.
Cenová ponuka, uvedené v ponuke je platné počas doby platnosti ponuky a podlieha určeným platobným a dodacím podmienkam. Dátum dodania uvedený v ponuke slúži iba na všeobecné informáciu a presný čas objednávky je možné uviesť po prijatí potvrdenia od výrobcu. Reklamné a informačné ponuky pre kupujúceho – napr. ponuky v obežníkoch, brožúrach, inej tlačenej komunikácii a telefonických diskusiách sa nepovažujú za ponuky – pre predávajúceho nie je záväzná. Predávajúci môže na žiadosť kupujúceho účtovať poplatok za vypracovanie podrobnej ponuky bez objednávky.

3.
Potvrdenie objednávky, Predávajúci považuje iba akceptované písomne ​​potvrdené predajcom. Predajca sa zaväzuje plniť iba obsah  uvedený v potvrdení. Písomná objednávka kupujúceho a potvrdenie predávajúceho tvoria spolu zmluvu medzi nimi. Predávajúci je oprávnený vypovedať zmluvu uzavretú s potvrdením objednávky, ak kupujúci neposkytne v stanovenej lehote akceptované platobné záruky akceptované kupujúcim (napr. Preddavok, záloha, banková záruka, atď.). Kupujúci uzavrie zmluvu podľa Občianskeho zákonníka. Právo na odstúpenie od zmluvy môže kupujúci uplatniť iba v prípade štandardných výrobkou, nie výrobkov na mieru. Všetky škody spôsobené zrušením musíte nahradiť Predajcovi. Predávajúci môže jednostranne zrušiť objednávku bez akýchkoľvek následkov, ak sa proti zákazníkovi začne likvidácia, likvidácia alebo konkurzné konanie.

4.
Cena, Ceny uvedené predajcom v cenníku nezahŕňajú dovoz a DPH, alebo ak zahŕňajú náklady na balenie, dovoz a poplatok za environmentálny produkt. Ak je objednávka zadaná po uplynutí platnosti ponuky, je predávajúci oprávnený preniesť akékoľvek zvýšenie ceny. Ceny sa počítajú prevodom do priestorov predávajúceho. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu cien v prípade zvýšenia ceny dodávateľa, kolísania výmenných kurzov a iných okolností úpravy ceny mimo kontroly predávajúceho. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu cien v cenníku alebo informatívne ceny na telefóne. Právo na zmenu cien uvedených v potvrdení objednávky je platné, ak medzi potvrdením a splnením uplynie viac ako 15 kalendárnych dní a predávajúci informuje kupujúceho (zákazníka) o zachovaní tohto práva. Pri dodaní do priestorov kupujúceho dopravným prostriedkom alebo kuriérom predávajúceho bude predávajúci účtovať náklady na prepravu, ktoré budú vychádzať z hmotnosti zásielky a vzdialenosti dodávky. Ak to kupujúci výslovne predpokladá, fakturácia môže byť v HUF.

5.
Platobné podmienky, Pokiaľ predávajúci a kupujúci uzavrú zmluvu s platbou vopred alebo s a kupujúci má oneskorené splnenie týchto platobných povinností, je predávajúci oprávnený zmeniť podmienky objednávky prdlžením dodacích podmienok. v prípade nezaplatenia zálohy, zadržať dodávku alebo zrušiť zmluvu. Ak predávajúcemu vzniknú ďalšie náklady spojené s nezaplatením zálohy, je kupujúci oprávnený previesť ho na kupujúceho a potvrdiť ho na faktúre. V prípade platby v hotovosti je celková suma faktúry vystavená predávajúcim splatná okamžite po prijatí tovaru. Ak je zahrnutá v ponuke alebo dohodnutá v podmienkach zmluvy, musí sa výrobcovi vyplatiť zálohová platba za vykonanie objednávky alebo začatie dodacej lehoty na účet predávajúceho.

Bankové poplatky znáša kupujúci, v prípade oneskorenej platby má predávajúci nárok na úrok z omeškania so základnou sadzbou centrálnej banky platnou v prvý deň každého kalendárneho polroka občianskeho zákonníka. Na účely výpočtu úroku sa poklada sadzba centrálnej banky platná v prvý deň kalendárneho polroka, na ktorý sa uplatnilo oneskorenie, uplatňuje po celé obdobie kalendárneho polroka. Úrok z omeškania je splatný okamžite. Predávajúci je oprávnený uhradiť náklady spojené s výberom jeho pohľadávky paušálnou sadzbou najmenej 40 € ktorá bude účtovaná kupujúcemu v centrálnej sadzbe NB. V prípade nezaplatenej faktúry do dátumu splatnosti je predávajúci oprávnený viazať služby zákazníka iba na okamžitú platbu v hotovosti alebo na zálohu. V prípade, že kupujúci uplatní nárok na záruku alebo v prípade straty úroku po kúpe, odmietnutie platby, zadržanie kúpnej ceny alebo nie je miesto na jeho zníženie.

 V prípade spotrebiteľských zmlúv je úrok z omeškania podľa Občianskeho zákonníka základnou úrokovou sadzbou centrálnej banky platnou v prvý deň kalendárneho polroka, ktorého sa oneskorenie týka. V prípade, že kupujúci nemá po lehote splatnosti žiadne záväzky, poskytne predávajúci kupujúcemu odloženú platbu. V prípade omeškania s predchádzajúcimi účtami zákazníka alebo pochybností o jeho platobnej schopnosti je predávajúci oprávnený požadovať platbu vopred alebo inú zábezpeku na platbu a okamžite znížiť alebo zrušiť úverový limit kupujúceho.

6.
Vlastníctvo Vlastníctvo tovaru zostáva predávajúcim až do zaplatenia celkovej sumy faktúry za tovar. Do tohto dátumu nemôže byť tovar zlikvidovaný bez súhlasu predávajúceho (nesmie byť zastavený, postúpený, zabezpečený alebo zaťažený).

7.
Výkon, prevod rizika Dodanie produktu predajcovi na ktorékoľvek miesto predávajúceho bude mať za následok riziko straty medzi predávajúcim a kupujúcim. V prípade dodávok uskutočnených predávajúcim nesie kupujúci riziko škody od okamihu dodania tovaru kupujúcemu. V takom prípade sa riziko poškodenia prevedie na miesto a čas podpisu dodacieho dokladu (dodací list, faktúra, atď.) S uvedením kvality kupujúceho alebo zástupcu zákazníka, ktorý sa vyznačí na dodacom liste. Predajca môže v odôvodnených prípadoch predaj odmietnuť. Pred prevodom výrobkov ADR, ktoré nie sú oslobodené od dane, má predávajúci právo skontrolovať dopravný prostriedok a príjemcu. V prípade nedodržania môže Predajca odmietnuť odovzdanie. Odmietnutie vrátenia tovaru vylučuje akékoľvek omeškanie s výkonom predávajúceho. Zmluvné strany sa navzájom bezodkladne informujú o všetkých skutočnostiach, údajoch alebo informáciách, ktoré bránia alebo znemožňujú alebo odďaľujú vykonávanie dohody medzi stranami. Ak kupujúci nedostane tovar ponúknutý na prevzatie dvakrát na základe písomnej žiadosti, je predávajúci oprávnený objednávku stornovať. Ak kupujúci neprevezme alebo čiastočne nezíska objednaný alebo potvrdený produkt, zodpovedá za preukázanú škodu predávajúceho plus základnú sadzbu centrálnej banky uplatniteľnú v prvý deň kalendárneho polčasu. zaplatiť predajcovi. V prípade jedinečných produktov (systém, projektový produkt) je 100% z hodnoty neprijatých výrobkov.

8.
Prepravné pomôcky, Predávajúci poskytuje prepravné pomôcky pre niektoré zo svojich výrobkov, ktoré sú vo výhradnom vlastníctve predávajúceho. Predávajúci to poskytne kupujúcemu formou lízingu. Nájomné sa počíta na základe aktuálnych podmienok prenájmu Predávajúceho. Predávajúci je oprávnený ignorovať nájomné alebo na základe písomnej žiadosti fakturovať predmet nájmu kupujúcemu. Nájomné je zahrnuté v prijatej zmluve o pôžičke / CMR.

9.
Záruka, Pokiaľ ide o predané produkty, ak výrobca predávaného produktu upíše svoj vlastný záručný list, záruka tohto výrobcu je platná. Vyplnením vášho vlastného záručného listu sa Predajca zaväzuje, zmluvne ručiť za podmienok v ňom uvedených. Tento záručný list je platný, keď predávajúci vráti priložený priložený list predávajúcemu do 8 pracovných dní od inštalácie (uvedenie do prevádzky). Predávajúci preberá zmluvnú záruku na výrobky a príslušenstvo, ktoré vyžadujú uvedenie do prevádzky po dobu 12 mesiacov od dátumu uvedenia do prevádzky, najviac však 18 mesiacov od dátumu dodania produktu. Záručná doba na všetky ostatné výrobky je 1 rok po zakúpení. Záruka sa vzťahuje iba na kompletný produkt predávaný Predávajúcim Kupujúcemu v prípade, že vada je spôsobená vadami dizajnu, materiálu alebo spracovania, ktoré, ako ďalšie položky pripojené k produktu. Predávajúci zodpovedá iba za odbornú prepravu, skladovanie, inštaláciu a prevádzku. V prípade poruchy v záručnej dobe poskytne Predávajúci na požiadanie náhradný produkt. Ak za týchto okolností existuje primeraný nárok na záruku, predávajúci dodá výrobok výrobcovi na svoje vlastné náklady, kde výrobca skontroluje stroj a určí, či je nárok na záruku oprávnený v továrni osobitne určenej na tento účel. Predávajúci aj kupujúci rozhodnutie vzájomne akceptujú. V prípade oprávnenej reklamácie bude Predávajúci pripisovať Kupujúcemu cenu už poskytnutého chybného produktu alebo náhradného produktu.

10.
Záručné práva , Počas záručnej doby môžete uplatniť svoje záručné práva podľa tejto dohody podľa vlastného výberu zákazníka.

11.
Zodpovednosť, Predávajúci vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za škody – pokiaľ predávajúci úmyselne alebo z hrubej nedbanlivosti – neprimeranou manipuláciou s tovarom, nedodržanie bezpečnostných predpisov alebo neinštalovanie alebo inštaláciu zariadenia. v prípade škôd spôsobených profesionálnym konaním osôb bez požadovaných osvedčení a kvalifikácie. Nároky vyplývajúce zo záruky sa môžu vzťahovať iba na hodnotu dodaného produktu a nevzťahujú sa na žiadne nepriame ani následné škody. Predávajúci sa zrieka zodpovednosti za oneskorené dodanie, pokiaľ sa zmluvné strany písomne ​​nedohodnú na sankcii za oneskorenie a / alebo dodanie v určenom termíne a omeškanie je spôsobené dôvodom záujmu predávajúceho. Prípad vyššej moci odôvodňuje oneskorené dodanie, v takom prípade sa cena nebude účtovať. Predávajúci potom dodá tovar.

12.
Kvantitatívne, alebo kvalitatívne námietky . Kvalitné námietky založené na chybných alebo nesprávnych zásielkach. vady kvality musia byť predávajúcemu okamžite nahlásené v prípade zistenia akýchkoľvek nedostatkov, a to buď písomne ​​v zápisnici z prijatia alebo do 7 dní od prijatia tovaru. Poruchy, ktoré nie sú okamžite rozpoznateľné, sa oznámia predávajúcemu do 14 dní od tohto zistenia, najneskôr však do posledného dňa záručnej doby. Predávajúci si vyhradzuje právo nakladať s vyššie uvedeným tovarom a / alebo tovarom. vyšetriť nedostatok alebo nechať ho preskúmať nezávislým inštitútom alebo odborníkom. Chybný tovar musí byť vrátený kupujúcemu v priestoroch predávajúceho. Ak predávajúci potvrdí vadu alebo šetrenie potvrdí platnosť vady, je predávajúci oprávnený odstrániť vadu opravou, dodaním náhradných dielov alebo výmenou podľa vlastného uváženia. Pokiaľ nie je námietka kvality preukázaná, fakturuje zákazníkovi náklady na obhliadku. Po rozhodnutí o kontrole, ktorým sa potvrdí platnosť námietky, pripíše Predávajúci hodnotu fakturovaného náhradného produktu.

13.
Vrátenie tovaru, Ak to predávajúci požaduje / pretože kupujúci nepotrebuje produkt z neskoršieho dôvodu / sa rozhodne tovar prevziať späť, poskytne kupujúcemu predávajúcemu číslo faktúry za tovar a dodací list. Tovar musí byť vrátený do priestorov predávajúceho v pôvodnom obale a stave. Predávajúci môže odmietnuť vziať späť, ak je obal alebo produkt je poškodený / rozobraný alebo je produkt nainštalovaný alebo je typom priradeným len konkrétnemu kupujúcemu. Predávajúci je oprávnený účtovať kupujúcemu administratívne náklady a zadržať faktúru z vrátenej kúpnej ceny. Táto sadzba je 0% do 3 dní, 10% do 8 dní, 20% do 30 dní, 30% do 365 dní a 50% po 365 dňoch. Výrobky zakúpené po 365 dňoch môžu byť predávajúcim odmietnuté z dôvodu technického zastarania.

14.
Riešenie sporov Strany súhlasia s uplatňovaním Slovenského práva na všetky spory vyplývajúce z týchto VOP. Na riešenie sťažností spotrebiteľov vyplývajúcich zo spotrebiteľských zmlúv sa uplatňuje zákon o ochrane spotrebiteľa. Bude sa dodržiavať. V prípade, že sa niektorá z podmienok týchto VOP stane neplatnou, nebude tým ovplyvnená platnosť ostatných podmienok.

15.
Správa údajov , Predávajúci dobrovoľne zaznamenáva údaje o faktúre zákazníka, ktoré dobrovoľne poskytol obchodnej spoločnosti v jeho počítačovom systéme. Prijatím VOP kupujúci súhlasí s tým, že predávajúci môže tieto informácie použiť na informačné účely zaslané kupujúcemu a iba na účely komunikácie s nimi a na splnenie svojich zákonných povinností.

16.
Ostatné oznámenia Súčasné VOP nadobudnú účinnosť 1. februára 2020 a budú sa uplatňovať až do jeho zrušenia. Jeho ustanovenia sa vzťahujú na dodávky uskutočnené po 1. februári 2020. Okrem toho sa vyššie uvedené ustanovenia vzťahujú súčasne na české / poľské / rakúske / slovenské vývozné / dovozné výrobné / distribučné a realizačné procesy, ale menia sa iba zákony a nariadenia tejto krajiny. ,

Bratislava,  25. Január 2020
Indoortech s.r.o.